Home
My Wrekin

Wrekin loading codes

Wrekin loading code Slow moving wheel load Gross laden vehicle weight Load duty
K 0.6tn 2.5tn Pedestrian
L 1.5tn 5tn Domestic light duty
M 2.5tn 10tn Light / medium duty
P (M+) 5tn 17.5tn Light / medium duty
N 6.5tn 25tn Medium duty
X 11.5tn 44tn Heavy duty